Bli sertifisert fundraiser

Vil du være den som bidrar til økt inntjening for organisasjonen? Grunnprinsippene i fundraising er på mange måter de samme som for ti eller tyve år siden. Likevel endrer metodene, teknikkene og løsningene seg konstant. Gjennom denne utdanningen blir du rustet til å møte et marked i utvikling.

Emnet er på masternivå og leveres som et executive-program ved Norges Handelshøyskole. I tillegg er studieprogrammet godkjent av European Fundraising Association (EFA) sin sertifiseringskomite. Det betyr at du både blir sertifisert fundraiser og får 7,5 studiepoeng.

Illustrasjonsbilde av flere voksne som sitter og studerer ved et bord.

Hva lærer du?

 • Innsikt i teorier, perspektiver og drivere for vellykket fundraising
 • Kompetanse i å forstå nåsituasjon og se strategiske muligheter
 • Kompetanse for planlegging, praktisk gjennomføring og kontroll
 • Anvendt forståelse av faglige modeller, metoder og analyseverktøy
 • Perspektiver på fundraising i lys av etikk og bærekraft
 • Du blir EFA-sertifisert av Fundraising Norge

Opptaksinformasjon

Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

 • Bachelorgrad
 • Cand.mag grad
 • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
 • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

NHH kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis.

Praktisk informasjon

Emnet er lagt opp som deltidskurs over ca. fem måneder. Dette er et samlingsbasert deltidsstudium som består av tre studiesamlinger på to dager, totalt seks samlingsdager. Studiesamlingene er i fysiske samlinger, men enkelte forelesninger og læringsaktiviteter kan bli gjennomført som digitale innslag.

Mellom studiesamlingene vil det være ulike digitale aktiviteter, som forberedelser til ny samling og veiledning på prosjektoppgaven. 

På studiesamlingene inviteres deltakerne til diskusjoner og analyser knyttet til egen virksomhet, case, bransje/sektor og praksis, og hvordan ulike fagtema og utfordringer utspiller seg og påvirker disse. Det vil bli lagt til rette for at deltakerne får anledning til å utfordre etablerte virkelighetsoppfatninger både på individ, virksomhets- og bransjenivå, samt i en nasjonal og internasjonal setting. 

Søknadsfrist er 8. oktober 2021.

Samlingsdatoer

 • 11.-12. november 2021
 • 13.-14. januar 2022
 • 10.-11. mars 2022
 • 31. mars 2022 (eksamen)

Pris

Studieavgift er på kr 50 000.

Andre kostnader

Arrangementspakke i forbindelse med samlinger ca. kr. 650 per dag.

Semesteravgift til studentsamskipnaden kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)