Medlemsundersøkelsen 2023

På starten av hvert år gjennomfører Fundraising Norge en medlemsundersøkelse. Svarene vi får gir oss viktig innsikt om vårt arbeid oppfyller medlemmenes behov.

Lars Dahlgren, politisk rådgiver i Fundraising Norge presenterer funn fra medlemsundersøkelsen 2023

Tusen takk for svar!

Vi fikk inn over hundre svar på årets medlemsundersøkelse og er veldig takknemlig for alle som tok seg tid til å svare. Oppsummert har vi gjort tre sentrale funn som vi skal jobbe videre med i 2023. Noe er vi allerede i gang med! Det kommer frem i undersøkelsen at institutt for fundraising er vår største styrke. Det skal videreutvikles og styrkes. Våre medlemmer ønsker mer statistikk og bransjeovergripende analyser enn tidligere. Vi har et forbedringspotensial på å synliggjøre det gode og viktige arbeidet som gjøres i arbeidsutvalgene.

Institutt for fundraising

Medlemmene oppgir å være mest fornøyd med institutt for fundraising og forteller oss at dette er det viktigste området vi må jobbe videre med. Det kommer veldig tydelig frem når hele 77% av svarene sier at kurs og kompetansehevende aktiviteter er viktig i deres arbeid. Videre sier 70% at de på et overordnet nivå er fornøyd med våre medlemsaktiviteter. Dette er resultater vi fornøyd med siden vi jobber hele tiden med å gi godt faglig og relevant påfyll til våre medlemmer.

Bransjeovergripende analyser

Bransjeinnsikt, statistikk og analyse er det feltet flest oppgir at de ønsker Fundraising Norge skal styrke sitt arbeid videre.  Her er vi allerede i gang i samarbeid med innsikts og rapporteringsutvalget. Administrasjonen og de aktuelle arbeidsutvalgene leder arbeidet med å skaffe mer og bedre bransjetall. Vi er i dialog med flere av våre leverandørmedlemmer om hvordan vi kan gjøre dette enda bedre, og vi har hatt samtaler med eksterne for å se om de kan bistå.

I arbeidet med å få til mer bransjeovergripende analyser er Fundraising Norge avhengig av medlemmenes bidrag. I samarbeid med innsiktsutvalget utforskes mulighetene for hvordan vi kan legge til rette for dette. For mest mulig oppdatert statistikk om sektoren oppfordrer vi alle medlemmene våre til å delta på innsiktsdagen. Her samles bransjen til å dele innsikt, statistikk og analysearbeid. Flinke folk gir deg ny innsikt, oppdaterte tall og tips til hvordan du kan jobbe med innsikt i din hverdag.

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalgene er vår viktigste ressurs. Styrken i utvalgene er at de er med- og for medlemmene. Arbeidsutvalgene er forum for å løse bransjens utfordringer. Utvalgene har oppstått etter dirkete innspill fra medlemmene på konkrete utfordringer. Fundraising Norge går sammen med utvalgene for å finne løsningene på utfordringene bransjen står ovenfor. Vi er veldig stolte og takknemlige for alt det gode og viktige arbeidet som utføres i arbeidsutvalgene. Uten disse hadde vi ikke fått gjort alt vi får til i dag.

Medlemsundersøkelsen

Fundraising Norge er til for medlemmene sine og en nøkkelforutsetning er derfor å være relevant i deres daglige arbeid. Hvis din organisasjon ikke svarte på undersøkelsen, men har innspill til hvordan vi kan bli mer aktuelle for deres arbeid, så ønsker vi gjerne å høre fra dere.

Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til Lars Dahlgren på; lars@fundraisingnorge.no