Fundraising Norges vedtekter

1. Navn og formål

1.1 Navn

Organisasjonens navn er Fundraising Norge.

1.2 Formål

Fundraising Norge er en politisk og religiøs uavhengig sammenslutning av norske frivillige organisasjoner og institusjoner som har demokratiutviklende, humanitært, kulturelt, natur- og miljøfaglig, religiøst eller lignende formål og som regelmessig skaffer eller planlegger å skaffe midler til sin virksomhet gjennom fundraising.Fundraising Norge har som oppgave å styrke organisasjoner i frivillig sektor ved å:

 • Arbeide for økt forståelse i befolkningen for betydningen av inntektsskapende aktiviteter i sektoren
 • Bedre rammevilkårene for frivillig sektors inntektsskapende aktiviteter ved å være et talerør overfor myndighetene og større leverandører
 • Arbeide for en sunn utvikling av inntektsskapende aktiviteter og motvirke usunne arbeidsmetoder
 • Fremme etiske normer for inntektsskapende arbeid
 • Heve den faglige kompetansen blant medlemmene
 • Være en sosial arena for bygging av nettverk organisasjonene imellom

1.3 Metode for formålsoppfyllelse

Fundraising Norge organiserer sin virksomhet med utstakt medlemsinkludering. Metoden utvikles etter innspill fra medlemmenes behov og ønsker. Metoden som benyttes skal alltid tjene formålet slik som skissert i 1.2. Metoden skal sikre demokratisk forankring.

2. Organisasjon

2.1 Årsmøtet

Årsmøtet er Fundraising Norges øverste myndighet og er satt sammen av medlemsorganisasjonene. Hver medlemsorganisasjon har like mange delegater til årsmøtet. Delegater til årsmøtet har fulle rettigheter, tale, forslags og stemmerett.

2.1.1 Årsmøtets innkalling

Årsmøtet i Fundraising Norge skal avholdes innen utløpet av mai måned hvert år. Styret innkaller til Årsmøte. Med innkallingen følger dagsorden, aktuelle møtepapirer, lokasjon og tidspunkt. Papirer som ikke er klare til utsendelse ved innkalling skal ettersendes snarest mulig. Medlemsorganisasjoner og styret har forslagsrett til årsmøtet. Saker som ønskes behandlet, skal foreligge styret senest seks uker før årsmøtet. Innkalling skal sendes til medlemsorganisasjonene senest fire uker før årsmøtet.

2.1.2 Årsmøtets gyldighet

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i henhold til gjeldene vedtekter.

2.1.3 Årsmøtets suverenitet

Det fremmøtte årsmøtet er suverent og kan med 2/3 flertall blant de avgitte stemmene godkjenne innkallingen slik den foreligger.

2.1.4 Dagsorden

Årsmøtet skal som hovedregel behandle:

 1. Konstituering
 2. Navneopprop
 3. Fastsettelse av stemmetall og godkjenning av fremmøtte delegatere
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent
 6. Valg av to personer til å skrive under protokollen
 7. Godkjennelse av forretningsorden
 8. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 9. Godkjennelse av årsberetning
 10. Regnskap for foregående år, med revisors beretning
 11. Budsjett for påfølgende år (til orientering)
 12. Eventuelle klager over avslag på søknad om medlemskap
 13. Fastsettelse av årsavgift
 14. Vedtektsendringer
 15. Valg
  1. Styreleder og nestleder
  2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  3. Revisor (statsautorisert eller registrert)
  4. Minst tre personer til valgkomitee
 16. Innsendte saker
 17. Eventuelle uttalelser.

2.2 Styret

Fundraising Norge ledes av et styre, som velges av Årsmøtet.

2.2.1 Styrets sammensetning

Styret består av fem faste representanter, en første vararepresentant og en andre vararepresentant.

Styret skal søkes sammensatt av representanter fra organisasjoner, stiftelser eller bedrifter med forskjellig bakgrunn og formål. Som styremedlemmer og varamedlemmer bør fortrinnsvis velges personer med erfaring fra inntektsskapende aktivitet eller fra virksomhetens øverste ledelse. Minst fem av styremedlemmene og varamedlemmene må komme fra medlemsorganisasjonene. To styre-/varamedlemmer kan være eksterne. Styrets sammensetning skal ta hensyn til likestilling og mangfold.

Fratrer et styremedlem/varamedlem sin stilling i en medlemsorganisasjon og får ny stilling utenfor Fundraising Norges medlemsmasse, og det allerede er to eksterne styremedlemmer i Styrets sammensetning, kan styremedlemmet/varamedlemmet sitte ut innværende periode.

Valgkomiteen skal bestå av minst tre medlemmer. Medlemmer av Valgkomiteen skal velges av Årsmøtet for en to års periode, men slik at maksimalt to medlemmer er på valg hvert år. Valgkomiteen bør ha minst ett tidligere styremedlem i sin sammensetning, for å sikre innsikt i Styrets arbeid. Valgkomiteen velger selv sin leder.

2.2.2 Valg av styre

Årsmøtet velger representanter til Styret. Alle valg er for en periode på to år. Gjenvalg kan skje to ganger, slik at man kan sitte totalt i seks år sammenhengende. Er et nytt styremedlem konstituert inn i et utgående styremedlems periode, medteller denne perioden ikke i totaltiden på seks år.

Dersom et medlem trer ut av styret, rykker en vararepresentant automatisk opp og Årsmøtet gir styret fullmakt til å konstituere seg selv mellom årsmøter.

Dersom Styret ikke blir fulltallig valgt på Årsmøtet, eller styremedlemmer frafaller i løpet av året, gir Årsmøtet Valgkomiteen fullmakt til å finne kandidater og presentere disse for styret. Styret har deretter fullmakt til å velge kandidater til tomme stillinger og konstituere seg selv mellom årsmøtene. Konstituerte styre-/varamedlemmer sitter ut inneværende periode til medlemmet de erstatter.

2.2.3 Styrets arbeid og styremøter

Styret er beslutningsdyktig med tre representanter til stede. Saker avgjøres med simpelt flertall. Ved fravær av et eller flere styremedlemmer trer vararepresentantene inn i henhold til prioritering

Vararepresentantene deltar på alle styremøter, og i Styrets daglige arbeid utover styremøter.

Styret samles normalt seks ganger i året.

2.2.4 Generalsekretær

Styret ansetter generalsekretær. Generalsekretær ansetter øvrige ansatte.

Generalsekretær har prokura og tegner organisasjonen. Hvis det ikke er ansatt en generalsekretær, velger Styret hvem som utøver disse funksjonene.

Se nåværende styre.

3. Medlemmer

3.1 Kvalifikasjon

Medlemskap i Fundraising Norge kan søkes av enhver norsk frivillig organisasjon, eller institusjon, som har samfunnsnyttig (demokratiutviklende, humanitært, kulturelt, natur- og miljøfaglig, religiøst eller lignende) formål og som jobber med selvfinansiering gjennom fundraising.

Virksomheten skal ha et ikke-økonomisk formål, være ikke- offentlig og ha vært aktiv minst 1 år. Kun hovedorganisasjonen (sentralleddet) kan være medlem.

Unntaket av denne regelen kan godkjennes av styret.

3.2 Søknad

Medlemskap søkes skriftlig (portal på nettsiden). Søknaden skal inneholde følgende:

 • Årsregnskap
 • Oppdaterte vedtekter
 • Siste årsrapport
 • Kontaktinformasjon på øverste leder

Søknad om medlemskap godkjennes formelt av styret og behandles praktisk av administrasjonen.

Avslag kan ankes inn til årsmøtet for endelig avgjørelse. En slik anke må følge de normale reglene for innmeldelse av saker til årsmøte slik som skissert i 2.1.1

3.3 Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten følger en trappetrinnsmodell som skal sikre et mest mulig rettferdig kontingentnivå sett i sammenheng med medlemsorganisasjonenes størrelse. Kontingentnivået må sikre en økonomisk forsvarlig drift av Fundraising Norge.

For å sikre økonomisk forsvarlig drift blir medlemskontingenten justert årlig i januar i henhold til konsumprisindeksen til statistisk sentralbyrå. Ytterligere kontingentjusteringer må godkjennes av årsmøtet.

3.4 Oppsigelse av medlemskap

Medlemskap opphører ved skriftlig utmeldelse, senest to måneder før årsskiftet. I praksis betyr dette at siste mulige utmeldelses dato for kommende år er 31. oktober i inneværende år. Utmeldelser som foreligger i perioden mellom 1. november og 31. desember vil gjøre seg gjeldene for året etter det kommende året.

3.5 Utestengelse av medlemmer

Styret i Fundraising Norge kan fatte vedtak om utestengelse av et medlem dersom:

 • medlemmet ikke lenger oppfyller betingelsene for medlemskap
 • medlemmet over tid og ved gjentatte anledninger unnlater å følge gjeldende lover, atferdsnormen og etiske retningslinjer for sunt fundraisingsarbeid.

Et vedtak om utestengelse kan ankes til Årsmøtet for endelig vedtak. En slik anke må følge bestemmelsene som er fastsatt i 2.1.1

4. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom Styret beslutter det, revisor krever det, eller minst 1/5 av medlemmene krever det ovenfor Styrets leder. Slike årsmøter avholdes med samme frist og på samme måte som ordinært årsmøte, men kan avholdes når som helst på året. Ekstraordinært årsmøte kan bare treffe beslutninger i de saker som er varslet i innkallingen. Det ekstraordinære årsmøtet er beslutningsdyktig dersom det er lovlig innkalt slik som beskrevet i 2.1.1.

5. Vedtekter

5.1 Vedtektsendringer

Forslag til endring av vedtekter må være styret i hende senest seks uker før årsmøtet. Endringsforslag sendes ut med årsmøte-innkallelsen senest fire uker før årsmøtet. Endring av vedtektene må besluttes av årsmøtet med 2/3 flertall av avgitte stemmer.

5.2 Administrasjonens fullmakt

Administrasjonen har fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer av forslag og vedtak som ikke endrer meningsinnholdet, herunder språkvask, korrektur og visuelt design i henhold til Fundraising Norges grafiske uttrykk.

5.3 Vedtektsbrudd

Årsmøtet er allmektig og kan ved 2/3 flertall av de avgitte stemmene bryte eller se vekk ifra gjeldende vedtekter ved spesielle omstendigheter.

6. oppløsning er ikke omfattet av denne bestemmelsen

6. Oppløsning

For oppløsning av Fundraising Norge kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag om oppløsning må være styret i hende senest 12 uker før årsmøtet og sendes ut sammen med innkallelse til årsmøtet senest seks uker før årsmøtet. En beslutning om oppløsning må gjøres ved skriftlig avstemning blant medlemmene med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Det Årsmøtet som beslutter oppløsning, bestemmer samtidig hvilke formål Fundraising Norges midler skal tilfalle.

Vedtektsendringer vedtatt på årsmøtet 23. mai 2024.