Fundraising Norges vedtekter

Revidert: Årsmøte 18. mai 2022.

1. Navn og formål

1.1 Navn

Organisasjonens navn er Fundraising Norge.

1.2 Formål

Fundraising Norge er en politisk og religiøs uavhengig sammenslutning av norske frivillige organisasjoner og institusjoner som har humanitært, kulturelt, natur- og miljøfaglig, religiøst eller lignende formål og som regelmessig skaffer eller planlegger å skaffe midler til sin virksomhet gjennom fundraising.

Fundraising Norge har som oppgave å styrke frivillige organisasjoner ved å:

 • Arbeide for økt forståelse blant publikum for betydningen av humanitære og samfunnsnyttige organisasjoners inntektsskapende aktivitet
 • Bedre rammevilkårene for frivillig sektors inntektsskapende aktiviteter ved å være et talerør overfor myndighetene og større leverandører.
 • Arbeide for en sunn utvikling av inntektsskapende aktiviteter og
 • motvirke usunne arbeidsmetoder
 • Fremme etiske normer for inntektsskapende arbeid
 • Heve den faglige kompetansen blant medlemmene
 • Være en sosial arena for bygging av nettverk organisasjonene imellom

2. Organisasjon

2.1 Årsmøtet

Årsmøtet er Fundraising Norgess øverste myndighet og består av en representant for hver medlemsorganisasjon.

2.1.1 Årsmøtets innhold

Årsmøtet i Fundraising Norge skal avholdes innen utløpet av mai måned hvert år. Styret innkaller til Årsmøte.

Både Styret og medlemsorganisasjoner kan melde saker inn til Årsmøtet. Saker som ønskes behandlet, skal foreligge hos Styret minst seks uker før Årsmøtet. Innkalling med dagsorden og nødvendig dokumentasjon skal utsendes til medlemsorganisasjonene minst fire uker før Årsmøtet.

2.1.2 Agenda

Årsmøtet skal behandle:

 1. Konstituering
 2. Navneopprop
 3. Fastsettelse av stemmetall
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent
 6. Valg av to personer til å skrive under protokollen
 7. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 8. Godkjennelse av årsberetning
 9. Regnskap for foregående år, med revisors beretning
 10. Budsjett for påfølgende år (til orientering)
 11. Eventuelle klager over avslag på søknad om medlemskap
 12. Fastsettelse av årsavgift
 13. Vedtektsendringer
 14. Valg
  1. Styreleder og nestleder
  2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  3. Revisor (statsautorisert eller registrert)
  4. Tre personer til valgkomitee
 15. Innsendte saker
 16. Evt resolusjoner.

2.2 Styret

Fundraising Norge ledes av et styre, som velges av Årsmøtet.

2.2.1 Styrets sammensetning

Styret består av fem faste representanter, en første vararepresentant og en andre vararepresentant.

Styret skal søkes sammensatt av representanter fra organisasjoner, stiftelser eller bedrifter med forskjellig bakgrunn og formål. Som styremedlemmer og varamedlemmer bør fortrinnsvis velges personer med erfaring fra inntektsskapende aktivitet eller fra virksomhetens øverste ledelse. Minst fem av styremedlemmene og varamedlemmene må komme fra medlemsorganisasjonene. To styre-/varamedlemmer kan være eksterne.

Fratrer et styremedlem/varamedlem sin stilling i en medlemsorganisasjon og får ny stilling utenfor Fundraising Norges medlemsmasse, og det allerede er to eksterne styremedlemmer i Styrets sammensetning, kan styremedlemmet/varamedlemmet sitte ut gjeldende valgperiode.

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Medlemmer av Valgkomiteen skal velges av Årsmøtet for en to års periode, men slik at maksimalt to medlemmer er på valg hvert år. Valgkomiteen bør ha minst ett tidligere styremedlem i sin sammensetning, for å sikre innsikt i Styrets arbeid. Valgkomiteen velger selv sin leder.

2.2.2 Valg av styre

Årsmøtet velger representanter til Styret. Alle valg er for en periode på to år. Gjenvalg kan skje to ganger, slik at man kan sitte totalt i seks år sammenhengende. Er et nytt styremedlem konstituert inn i et utgående styremedlems periode, medteller denne perioden ikke i totaltiden på seks år.

Dersom et medlem trer ut av styret, rykker en vararepresentant automatisk opp og Årsmøtet gir styret fullmakt til å konstituere seg selv.

Dersom Styret ikke blir fulltallig valgt på Årsmøtet, eller styremedlemmer frafaller i løpet av året, gir Årsmøtet Valgkomiteen fullmakt til å finne kandidater og presentere disse for styret. Styret har deretter fullmakt til å velge kandidater til tomme stillinger og konstituere seg selv. Konstituerte styre-/varamedlemmer sitter ut valgperioden til medlemmet de erstatter.

2.2.3 Styrets arbeid og styremøter

Styret er beslutningsdyktig med tre representanter til stede. Saker avgjøres med simpelt flertall. Ved fravær av et eller flere styremedlemmer trer vararepresentantene inn i henhold til prioritering

Vararepresentantene deltar på alle styremøter, og i Styrets daglige arbeid utover styremøter.

2.2.4 Generalsekretær

Styret ansetter generalsekretær. Generalsekretær ansetter øvrige ansatte.

Generalsekretær har prokura og tegner organisasjonen. Hvis det ikke er ansatt en generalsekretær, velger Styret hvem som utøver disse funksjonene.

Se nåværende styre.

3. Medlemmer

3.1 Kvalifikasjon

Medlemskap i Fundraising Norge kan søkes av enhver norsk frivillig organisasjon, eller institusjon, som har samfunnsnyttig (humanitært, kulturelt, natur- og miljøfaglig, religiøst eller lignende) formål og som jobber med selvfinansiering gjennom fundraising.


Virksomheten skal ha et ikke-økonomisk formål, være ikke- offentlig og ha vært aktiv minst 1 år. Kun hovedorganisasjonen (sentralleddet) kan være medlem.


Unntaket av denne regelen kan godkjennes av styret.

3.2 Søknad

Medlemskap søkes skriftlig (e-post, postal). Søknaden skal inneholde følgende:

 • Årsregnskap
 • Oppdaterte vedtekter, ved forespørsel fra Fundraising Norge.

Søknad om medlemskap godkjennes av Styret. Et eventuelt avslag kan bringes inn for årsmøtet til endelig avgjørelse.

3.3 Oppsigelse av medlemskap

Medlemskap opphører ved skriftlig utmeldelse, senest to måneder før årsskiftet. Det betales full kontingent for det året hvor utmeldelsen finner sted.

3.4 Utestengelse av medlemmer

Styret i Fundraising Norge kan fatte vedtak om utestengelse av et medlem hvis

 • medlemmet ikke lenger oppfyller betingelsene for medlemskap
 • medlemmet over tid og ved gjentatte anledninger unnlater å følge gjeldende lover, bransjenormen og etiske retningslinjer for sunt innsamlingsarbeid.

Et vedtak om utestengelse kan ankes til Årsmøtet for endelig vedtak.

4. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom Styret beslutter det, eller revisor eller minst 1/5 av medlemmene krever det ovenfor Styrets leder. Slike årsmøter avholdes med samme frist og på samme måte som ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare treffe beslutninger i de saker som er varslet i innkallingen.

5. Vedtektsendringer

Forslag til endring av vedtekter skal foreligge hos Styret minst seks uker før Årsmøtet. Endring av vedtektene må besluttes av Årsmøtet med 2/3 flertall av avgitte stemmer.

6. Oppløsning

For oppløsning av Fundraising Norge kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. En beslutning om oppløsning må videre stadfestes ved skriftlig avstemning blant medlemmene med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Det Årsmøtet som beslutter oppløsning, bestemmer samtidig hvilke formål Fundraising Norges midler skal tilfalle.

Vedtektsendringer vedtatt på årsmøtet 18. mai 2022.