Gledelig og viktig vedtak for hele frivillig sektor

En samlet Familie- og kulturkomite ba regjeringen om å sette fart på arbeidet med å forenkle og forbedre offentlige tilskuddsordninger. Rett før påske kom vedtaket.

Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge

En seier for våre medlemmer

Dette er et svært viktig vedtak for hele frivillig sektor, sier generalsekretær, Siri Nodland i Fundraising Norge. Mange av punktene har vi jobbet med siden innspillene vi sendte til Frivillighetsmeldingen i 2018. Dette ser vi på som en seier for våre medlemmer.

Forenkling og harmonisering av tilskuddsordninger

Stortinget ber regjeringen igangsette arbeid som vil forenkle og forbedre de mange søkbare ordningene som forvaltes av departement, direktorat og statlig sektor.

I dette arbeidet vil man se på samkjørte systemer for søknader og rapportering for statlige tilskuddsordninger, samkjørte søknadsfrister og tidspunkt for svar/utbetaling, og innføre raskere saksbehandling av tilskudd og regler for overføring av tilskudd til neste budsjettår når tildelingen kommer seint, og en tilrettelegging for at tilskudd i større grad gis som flerårige tilskudd og driftstilskudd. Arbeidet skal gjøres i samråd med frivillig sektor.

Les mer om vedtaket

Les høringsinnspill fra Fundraising Norge

Les innspill til Frivillighetsmeldingen i 2018