Statsbudsjett 2023 – Foreslåtte endringer for organisasjoner

Regjerningen Støre la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023 torsdag 6. oktober 2022. I forkant av budsjettet har det vært varslet at pengebruken må strammes inn. Det har derfor vært knyttet stor spenning til hva dette betyr for mva-kompensasjon, gavefradrag og bevilgninger til bistand.

Bilde av statsbudsjettdokumentet for 2023, under kultur- og likestilingsdepartementet.

Tekst Deloitte, gjengitt med tillatelse.

De viktigste punktene for organisasjoner og foreninger i det framlagte statsbudsjettet finner du her.

Merverdiavgiftskompensasjon – frivillige organisasjoner

Regjeringen ønsker å legge til rette for bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger for frivillige organisasjoner. I 2021 fordelte Lotteri- og stiftelsestilsynet 1,816 milliarder kroner i merverdiavgiftskompensasjon til 21.575 organisasjoner. Antall organisasjoner som ble tildelt midler var redusert med 822, men alle fikk tildelt hele den godkjente søknadssummen. 

Søknadsbeløpet for søknadsåret 2022 er 2,08 milliarder og den tildelte ramma er 1,9 milliarder. I budsjettet for 2023 foreslår regjeringen å øke bevilgningene til ordningen med 125 millioner kroner, til totalt 2,025 milliarder kroner. Det vil si at den foreslåtte bevilgingen for 2023 ikke dekker søknadsbeløpet for søknadsåret 2022.

Regjeringen skriver at de vil legge til rette for full merverdiavgiftskompensasjon, men de har ikke kommentert på at rammen for 2022 ikke er tilstrekkelig til å dekke søknadsbeløpet for søknadsåret 2022. De skriver tvert imot at dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortingen være lik for alle godkjente søknader. 

Merverdiavgiftskompensasjon – idrettsanlegg

For 2023 forslår regjeringen å bevilge 300 millioner til merverdikompensasjonsordningen ved bygging av idrettsanlegg. For 2022 var forslaget 299 millioner og i juni ble det utbetalt 343,5 millioner som er full kompensasjon for de 388 godkjente søknadene. 

Kompensasjonsordningen har til formål å lette finansieringen av anleggsinvesteringer og stimulere til utbygging av idrettsanlegg. Det er åpnet for søknader og fristen for å søke er 1. desember 2022. Regjerning har som mål å sikre full innvilgelse av godkjent søknadsbeløpet i 2023.  

Strømstøtte

Regjeringen har etablert en strømstøtteordning for frivillige organisasjoner for å gjøre frivilligheten i stand til å opprettholde aktiviteten til tross for økte strømpriser. Ordningen foreslås videreført i første halvår 2023 med en samlet bevilgning på 770 millioner kroner. 

Regjeringen har i dag foreslått å øke støtten til 90% over 70 øre per kWt i perioden oktober til desember 2022. For å motta strømstøtte, må det søkes til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Fristen for 3. kvartal er 16. november klokken 13. 

Bistand 

I forkant av statsbudsjettet har Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp, Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp, Birgitte Lange i Redd Barna og Jan Egeland i Flyktninghjelpen uttalt viktigheten av at Norge opprettholder 1% målet og at vi ikke må kutte i bistanden. De understreket at penger som brukes til mat til sultrammede ikke bidrar til høyere priser i Norge. 

Regjeringen foreslår for 2023 en bevilgning til internasjonal bistand på 43,8 milliarder kroner. I dette beløpet inngår 2 milliarder i bistand til Ukraina. Dette utgjør en økning på 2,5 milliarder fra saldert budsjett for 2022, men det er langt fra å opprettholde 1% av brutto nasjonalinntekt (BNI). Dersom bistands¬budsjettet skulle utgjøre 1% av BNI måtte økningen være 16,8 milliarder. Regjeringens forslag utgjør 0,75% av anslått BNI. Regjeringen skriver likevel dette: «Regjeringen vil fortsette å øke bistanden i årene fremover med en målsetting om å bruke 1% av BNI til internasjonal innsats for å oppnå FN-målene om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.»

Hovedprioriteringene i budsjettforslaget for Utenriksdepartementet er: 

  • Bistand til Ukraina 
  • Matsikkerhet  
  • Klimatilpasning
  • Flyktninger og fordrevne
  • Nordområdene

Dyrere mat, energi og gjødsel fører til at flere mennesker sulter. Regjerningen vil bidra til bedre matsikkerhet ved å satse på småskala matprodusenter og øker bevilgningen til matsikkerhet med 200 millioner kroner. Videre vil regjeringen forene klima- og utviklingspolitikken og foreslår å øke bevilgningen til klimatilpasning med 150 millioner kroner.

Dobling av støtte til skeive organisasjoner

Støtte til LHBT+-organisasjoner i 2023 budsjettet foreslått økt med 15 millioner kroner, som er en dobling fra 2022. Pengene til organisasjonene skal bidra til bedre levevilkår og livskvalitet, blant annet med å gå til oppfølging etter angrepet 25. juni.

Herreløs arv

Regjerningen foreslår å bevilge 7,4 millioner i herreløs arv til frivillige organisasjoner. I statsbudsjettet for 2022 var forslaget 16,8 millioner. Midlene fordeles av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) gjennom tilskuddsordningen Aktivitetsstøtta.

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner

I Stortingsbehandlingen av fjorårets statsbudsjett ble skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner halvert fra kr 50.000 til kr 25.000. I forkant av statsbudsjettet har de store organisasjonene krevd at gavefradraget må økes. Blindeforbundet har beregnet at staten vil tjene 100 millioner kroner og at organisasjonene vil tape nærmere 445 millioner kroner i 2022 mot fradragssatsene i 2021. Regjeringens forslag til statsbudsjett viderefører et fradragsbeløp på kr 25.000 for 2023.

Skatt og merverdiavgift 

Det er ikke foreslått endring i skattesatsen på alminnelig inntekt, den skal fortsatt være 22 prosent. Det er ikke foreslått noen endringer i satsene på merverdiavgiftsområdet. En ekstra arbeidsgiveravgift på 5% på lønn over kr 750.000 er også foreslått.

Skattedirektoratet skal vurdere endring av regelverket slik at varer som ellers ville blitt kastet, kan gis bort til veldedige formål uten merverdiavgiftskostnader for giver. Dette vil eventuelt komme i forskriftsbestemmelser og tre i kraft i løpet av 2023.

Kommentar fra Fundraising Norge

Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge. Hun har på seg hvit skjorte med grønn jakke, og står ute i bybildet i Oslo.
Siri Nodland oppfordrer organisasjoner på å sende over innspill til statsbudsjettet for 2023. Foto: Ingvild Vaale Arnesen.

Totalt sett vil vi si at regjeringen legger frem et statsbudsjett som i liten grad hensyntar løftet i Hurdalsplattformen: «Ein sterkare frivillig sektor som står på eigne bein» Det er mange hensyn å ta for den sittende regjeringen, men vi opplever at de overser de langsiktige konsekvensene for sivilsamfunnet når det ikke tilrettelegges for organisasjonenes mulighet for inntektsskapende arbeid. Mindre penger inn er mindre aktivitet hos de som trenger det.

Det er naturlig å kommentere skattefradragsordningen først. Vi har jobbet mye med å skape en forståelse av at halvering av skattefradraget er dårlig samfunnsøkonomi. Blindeforbundet har delt sin utregning med oss som viser at når staten sparer 100 millioner på halveringen kan frivillige organisasjoner står i fare for å tape 455 millioner. Fundraising Norge har hatt flere møter på Stortinget etter Arendalsuka, og har også overlevert en underskriftskampanje med 50 underskrifter fra våre medlemmer.

Det er interessant å se at anslaget regjeringen nå benytter på hvor mye staten «taper» på endringen fra 2021 til 2022 (redusert proveny) er redusert fra 100 millioner til 50 millioner kroner. Vi vil gjerne vite hvordan dette er beregnet.

I tilleggsproposisjonen for 2022-budsjettet antok de en helårseffekt på 100 millioner kroner bokført (80 millioner påløpt). I årets skatteproposisjon oppgir de en skatteutgift for 2021 på 950 millioner kroner, og antar 900 for 2022. Hadde de vurdert effekt som lik som i fjor, burde 2022-tallet vært 870 millioner kroner (side 331 i skatteproposisjonen).

Bli med å påvirke!

Fundraising Norge vil i løpet av mandag 10. oktober oversende forslag til endringer i budsjettet. Dersom du har innspill eller kommentarer, kan du sende en epost til vår politiske rådgiver, Lars Dahlgren, på lars@fundraisingnorge.no innen kl. 12.00 mandag 10. oktober.

Det vil bli lagt frem høringsinnspill for flere av komiteene på Stortinget. Sjekk datoene for høringene til de ulike komiteene.

Aktuelt: