Politisk plattform

Sammen med medlemmene skal Fundraising Norge jobbe for å påvirke politikkutforming og tilskuddsordninger som har innflytelse på medlemsorganisasjonene våre. Målet er å sikre stabilitet og forutsigbarhet for medlemmene.

Det norske Storting
Foto: Stortinget

Fundraising Norge skal være talerør på saker som gjelder fundraising i Norge og påvirke relevante politiske organer. Vi skal arbeide for disse sakene:

Sak 1: Økt skattefritak for gaver til ideelle organisasjoner

Fundraising Norge ønsker på vegne av sine medlemmer å stimulere til økt giverglede ved å sørge for skattefradrag av gaver gitt til frivillig sektor.

Fundraising Norge vil jobbe for:

 • Å reversere halveringen av skattefradraget (Statsbudsjettet 2022), og forhindre videre kutt i skattefradrag for gaver til ideelle organisasjoner.
 • Gradvis opptrapping av skattefradrag til 500.000,- for privatpersoner og 5.000.000,- for næringslivet

Sak 2: Regelstyring av momskompensasjonsordningen

Regelstyringen skal sikre midler slik at organisasjonene får tilbake alle de momsutgiftene de har krav på i gjeldende ordning, slik regjeringspartiene har gitt løfter om.

Fundraising Norge vil jobbe for at:

 • 100 prosent av frivillige organisasjoners momsutgifter skal dekkes fra og med 2022 (for organisasjoner med rett på mva-kompensasjon, basert på gjeldende beregningsordning). 
 • Det fra og med 2023 legges opp til fortløpende behandling av søknader gjennom ordningen. 
 • Denne satsningen også medfører at momskompensasjonen blir utbetalt tidlig på året så det skaper mer forutsigbarhet for drift. 

Sak 3: «En gang ett sted» – forenkling og effektivisering av prosessen med å søke støtte fra og avrapportere til det offentlige

Søke støtte
Stortingsmelding 10 (2018-2019) skisserte et arbeid med forenklingsreform for ideell og frivillig sektor. Som en ledd i arbeidet med å forenkle å starte og drive en organisasjon, har Fundraising Norge bidratt til at det blir lansert en ny portal for statlige tilskuddsordninger som et prøveprosjekt.

Avrapportere
Parallelle løp for avrapportering av bransjetall til det offentlige er tid og ressurskrevende for ideell sektor. Det vanskeliggjør også transparens, synliggjøring av samfunnseffekt og sammenligning nasjonalt og på tvers av landegrensene.

Fundraising Norge vil jobbe for:

 • En portal for statlige tilskuddsordninger kan tas i bruk av organisasjonene så raskt som mulig, og at det bevilges nødvendige midler slik at portalen kan bli et varig og nyttig verktøy for bransjen.
 • At det offentlige utbetaler støtte ved årets oppstart, gir flerårige avtaler samt driftsstøtte fremfor prosjektstøtte.
 • At ideelle organisasjoner rapportere én gang per år til Brønnøysundregistrene, og at disse tallene gjenbrukes i alle relevante sammenhenger

Brønnøysundregisteret har allerede en fungerende modell for næringslivets innrapportering til staten som kan videreutvikles for ideell sektor.

Sak 4: Digitalisering av sektoren

Det offentlige har opprettet flere muligheter til å søke om midler til digitalisering, men disse mulighetene er stengt for ideell sektor.

Manglende digitale løsninger hindrer effektivitet og produktivitet. Oppdaterte digitale løsninger er også helt essensielt for å øke evnen til selvfinansiering, samt transparens både når det gjelder formål og pengestrømmer.

Fundraising Norge vil jobbe for:

 • At det opprettes et permanent bransjeprogram for digitalisering for frivillige og ideelle virksomheter, som omfatter midler til investering i IKT-systemer, til innovasjon i nye digitale løsninger og tjenester, og til tiltak for kompetanseheving blant brukerne av tjenestene.

Bransjeprogrammet bør være en naturlig forlengelse av Digdirs strategi for det offentlige, samt benytte Digdirs kompetanse og erfaringer.

Programmet bør i første omgang ha et omfang på ca. 10 millioner kroner.

Sak 5: Innovasjonsfond for sektoren

Innovasjon i frivillig og ideell sektor er et yndet tema, men innovasjon fordrer frie midler, noe som er mangelvare da ideelle organisasjoner har liten investeringsevne til innovasjon. På bakgrunn av dette, mener vi bransjen trenger et innovasjonsfond der man kan søke midler spesifikt til nyskapning.

Fundraising Norge vil jobbe for:

 • Et innovasjonsfond, eksempelvis innunder Innovasjon Norge, for etablerte organisasjoner.
 • Et innovasjonsfond, eksempelvis innunder Innovasjon Norge, for «start-up» organisasjoner der kompetanse på å drifte en organisasjon kobles med finansiering.

Har du spørsmål til vår politiske plattform? Kontakt Siri Nodland.

Se også: