Politisk plattform

Sammen med medlemmene skal Fundraising Norge jobbe for å påvirke politikkutforming og tilskuddsordninger som har innflytelse på medlemsorganisasjonene våre. Målet er å sikre stabilitet og forutsigbarhet for medlemmene.

Fundraising Norge skal være talerør på saker som gjelder fundraising i Norge og påvirke relevante politiske organer. Vi skal arbeide for disse sakene:

Sak 1: Prioritere innsatsen for felles portal for rapportering til det offentlige

Fundraising Norge bidrar inn i en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for en felles portal for rapportering til det offentlige. Arbeidsgruppen ledes av Brønnøysundregistrene. En slik portal vil kunne bidra til:

 • Å samle alle offentlige utlysninger
 • Å forenkle søknadsskjemaer, søkeprosesser og avrapportering av mottatte midler
 • At organisasjoner rapportere én gang per år til Brønnøysundregistrene med sitt regnskap, avrapportering til Norad, departementene og andre (eksempelvis stiftelser)
 • Å gi en fullstendig oversikt over sektoren gjennom statistikk og bransjetall

Det haster med å få på plass en slik portal siden den vil frigjøre ressurser i organisasjonene til å oppfylle formålet sitt og redusere byråkrati.

Fundraising Norge vil jobbe for:

 • At arbeidet med felles portal må prioriteres videre og følges opp med midler
 • At politisk ledelse må sikre samarbeid på tvers av forvaltningsområdene

Sak 2: Avklare finansloven slik at organisasjonene får kontakt med støttespillere

Nye betalingsløsninger har gjort det lettere å gi og kan bidra til reduserte kostnader for organisasjonene. Den nye teknologien gir likevel nye utfordringer for organisasjonene. Finansavtalelovens paragraf 30 tolkes i dag ulikt av organisasjoner og produktleverandører. En konsekvens er donasjoner gjennom plattformer som Vipps ikke gir organisasjonen informasjon om giveren. Dette medfører at:  

 • Organisasjonene kan ikke rapportere om gaven til skattemyndighetene og dermed fratar giveren skattefradrag for gaven
 • Organisasjonen kan ikke takke giveren og gi nødvendig informasjon om hva gaven har bidratt til

Fundraising Norge vil jobbe for:

 • Endring av lov eller forskrift sikrer organisasjonene tilgang på informasjon om givere gjennom plattformer som Vipps

Sak 3: Ny regnskapsnorm for frivillig sektor

Frivillig sektor består av idrett, kultur og frivillige organisasjoner. Det er kun organisasjonene som blir målt på administrasjonsprosent. Fundraising Norge mener at hele sektoren bør ha like vilkår. Når ny regnskapslov vedtas, ønskes det at regnskapsnormen oppdateres. Formålet med dette er å unngå:

 • kreativ rapportering og fremme likeverdig resultatfremleggelse
 • fokus på administrasjonsprosent. Vi ønsker å øke synligheten av samfunnseffekten sektoren har.
 • ulik rapportering i sektoren (idrett, kultur og organisasjoner)

Fundraising Norge vil jobbe for:

 • Lik behandling av aktørene i frivillig sektor

Sak 4: Momskompensasjon for frivillig sektor

Fundraising Norge støtter Frivillighet Norges fanesak om full momskompensasjon. Dette er en fleksibel ordning som vil nå svært bredt i frivillig sektor.

Fundraising Norge vil jobbe for:

 • Full momskompensasjon

Sak 5: Økt skattefritak for gaver

Fundraising Norge ønsker på vegne av sine medlemmer å stimulere til økt giverglede ved å sørge for skattefradrag av gaver gitt til frivillig sektor. Dette foreslår vi gjennomført ved å:

 • Øke den øvre grensen på skattefradrag for private givere til 500.000,-
 • Øke den øvre grensen på skattefradrag for næringslivsgaver til 5.000.000,-

I tillegg håper vi på en oppfordring fra regjeringen om at statlige bedrifter går foran som et godt eksempel. Vi foreslår å gi økt fritak til bedrifter som støtter organisasjoner i sitt arbeid med å oppnå FNs bærekraftsmål.

Fundraising Norge vil jobbe for:

 • Gradvis opptrapping av skattefradrag til 500.000,- for privatpersoner og 5.000.000,- for næringslivet

Sak 6: Effektivisering av støtte fra det offentlige

Frivillige og ideelle organisasjoner som er medlem av Fundraising Norge, ønsker seg mer forutsigbarhet i offentlig støtte.

Fundraising Norge vil jobbe for:

 • At det utbetales offentlig støtte ved årets oppstart
 • At det gis flerårige avtaler med økonomisk støtte
 • At det gis driftsstøtte fremfor prosjektstøtte
 • En portal hvor alle søkeinstanser, både offentlig og privat, ligger ute. I tillegg muligheten for avrapportering i samme portal

Sak 7: Digitalisering av sektoren

I frivillig sektor er det stort fokus på kostnader. Sektoren måles forskjellig da det er kun frivillige og ideelle organisasjoner som måles på administrasjonsprosent. Dette fører til et betydelig etterslep i vår delen av sektoren, fordi høy administrasjonsprosent gir negativ omtale. Fundraising Norge ønsker at det skal være like muligheter for å investere i nye digitale verktøy for hele frivillig sektor, uten at organisasjoner opplever negativ omtale. Gode digitale verktøy øker:

 • Transparens av både formål og pengestrømmer
 • Oppfyllelse av publikums digitale forventning
 • Effektivitet og produktivitet, samt at organisasjonene kan utnytte arbeidskapasiteten bedre

Fundraising Norge vil jobbe for:

Etablering av et fond der organisasjoner kan søke støtte til både investeringer og drift. Dette kan for eksempel forvaltes av Innovasjon Norge.

Høringsuttalelser

Her finner du ulike høringsuttalelser Fundraising Norge har spilt inn på vegne av medlemmene, eller i forbindelse med saker som angår sektoren.