Veileder for sms, epost og digitale kanaler

Denne veilederen gjelder foreløpig for bruk av sms og e-post til medlemskontakt, giverpleie, informasjon, salg og innsamling. Målet er å opprettholde givernes tillit og bidra til et godt innsamlingsmarked i Norge.

Veilederen vil bli oppdatert når det nye e-privacydirektivet kommer.

Fundraising Norge sine retningslinjer for godt digitalvett

1. Vis generell varsomhet

Organisasjoner er per nå unntatt kravet om forhåndssamtykke ved utsendelse av elektronisk kommunikasjon (SMS, e-post) til givere med et eksisterende kundeforhold der man kun ber om pengestøtte eller gir informasjon. Vi må vise oss tilliten verdig.

2. Respekter reservasjoner

Respekter publikums ønske om reservasjon mot henvendelser via digitale kanaler.

3. Ekstra varsomhet mot nye publikum

Vis ekstra varsomhet ved nysalg og henvendelser til mennesker som ikke er givere. Det bør begrenses til tv-aksjoner, katastrofeinnsamlinger og andre eksepsjonelle situasjoner.

4. Moderer antall henvendelser

Antall henvendelser til samme person bør holdes på et moderat nivå.

5. Bruk samtykke så langt det er mulig

I størst mulig grad bør man basere henvendelser på samtykke som er gitt av den enkelte. Ved næringsvirksomhet (salg av lodd og andre produkter) skal samtykke alltid innhentes før utsendelse av e-post/sms.

Det er forbudt å drive næringsvirksomhet via elektroniske kanaler uten forhånds-samtykke.

6. Tydelig avsender

Avsender av melding/e-post skal komme klart frem i henvendelsen.

7. Mindreårige

Innsamlingsarbeid via sms og e-post overfor mindreårige skal ikke forekomme så fremt det ikke er gitt samtykke til dette fra foresattes side.

8. Eksterne data

Ved bruk av eksterne data (først og fremst sms), sørg for å holde telefonreserverte utenfor, og for at mindreårige ikke er inkludert (sistnevnte sikres blant annet ved at mennesker med flere mobilnumre holdes utenfor).

9. Rutiner

Organisasjoner må ha rutiner som sikrer at kravene til godt elektronisk vett blir etterlevd av samtlige som håndterer dette i organisasjonen.

10. Følg lover og regler som gjelder

Etterlev de lover og retningslinjer som setter rammer for innsamling og salg gjennom telefon, herunder:

Denne veilederen er sist oppdatert 2017.

Se også: