Etisk og bærekraftig feltverving

En god samtale mellom feltverver og potensiell giver skaper en relasjon som gjør at giver føler seg verdsatt og sett.

I møte med potensielle givere er det viktig at feltververe opptrer profesjonelt og etterlater et godt inntrykk.  

For at giverne skal oppleve at det er trygt å gi, og for at bransjen skal bevare sitt gode omdømme, er det viktig at alle som arbeider med feltverving gjør dette på en etisk og bærekraftig måte.

Vi bruker denne definisjonen på feltverving:

Virksomhet der en representant fra en organisasjon møter enkeltpersoner i den hensikt å signere vedkommende opp på en avtale om økonomisk støtte til organisasjonen. Feltverving kan f.eks omfatte aktiviteter på gate, stands og dør til dør.

Fundraising Norge sin definisjon av feltverving.

Nasjonal veileder for feltverving under pandemi i Norge

Som følge av koronasituasjonen ble det utarbeidet en veileder for feltvering som tok ekstra hensyn til blant annet smittevern. Veilederen er godkjent av leger i både Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Leger uten grenser.

Per 4. februar 2022 er det kun myndinghetenes anbefalinger og bestemmelser som gjelder. Det kan bli aktuelt å anbefale veilederen igjen på et senere tidspunkt.

Last ned nasjonal veileder for feltverving under pandemi i Norge (PDF).

Rotasjonsliste for feltververe

Det er utarbeidet en rotasjonsliste for organisasjoner som driver med feltverving i Bergen og Oslo. Hensikten er å unngå at feltververe fra ulike organisasjoner står på samme lokasjon under vaktene.

Ønsker din organisasjon å være med på rotasjonslisten? Kontakt Charlotte Arnø Storebakken på charlotte@fundraisingnorge.no.

Fundraising Norge sine retningslinjer for etisk og god feltverving

Brudd på retningslinjene kan medføre reaksjoner fra Fundraising Norge.

Retningslinjenes hovedformål er å begrense slitasje på publikum og dermed bidra til å opprettholde feltverving som en god innsamlingskanal over tid.

1. Ærlighet, redelighet og pålitelighet

Feltververe skal handle ærlig og sannferdig slik at publikum ikke villedes. Publikum skal fra tidlig i samtalen være innforstått med samtalens hensikt.

Det er enhver organisasjon sitt ansvar å sikre at brudd på normal redelighet avdekkes og følges opp. Nødvendige tillatelser for arbeid på annenmanns eiendom skal innhentes og må baseres på en sannferdig fremstilling av hvem som skal utføre arbeid og arbeidets øyemed.

Punktets hensikt

 • Å sørge for at ingen føler seg lurt fordi feltverver ikke gir tydelig inntrykk av samtalens hensikt.
 • Å sørge for at ingen føler seg lurt fordi organisasjonen ikke oppgir tydelig hvilke hensikter de har eller hvilken organisasjon de representerer.

Praksis vi ønsker å fremme

 • At organisasjonene jobber systematisk for at sin organisasjon og dens arbeid skal bli fremstilt på ærlig vis.
 • Fortrinnsvis skal dette gjøres proaktivt.
 • Det må være rutiner på plass for å reaktivt endre praksis hvis man opplever klager og misnøye.

Praksis vi vil motvirke

 • Å gi uttrykk for at man har andre hensikter enn man faktisk har, overfor både publikum og grunneiere
 • Å gi uttrykk for at man representerer andre enn man faktisk gjør for å få tilgang til arbeidsområder.

2. Respekt

Feltververen skal opptre høflig og med respekt overfor publikum, grunneier og andre organisasjoners ansatte.

Feltverver og organisasjonen hen jobber for må utvise fleksibilitet og samarbeidsvilje overfor andre organisasjoner for å unngå unødig slitasje på publikum.

Ved arbeid på annenmanns eiendom, må organisasjonen identifisere og rette seg etter grunneiers retningslinjer, lokalt regelverk og eventuelle rotasjonslister.

Punktets hensikt

 • Å etterlate et positivt inntrykk av feltverving overfor publikum og grunneiere
 • Å redusere press på publikum ved å unngå for mange feltververe på samme sted
 • Å opprettholde gode relasjoner med grunneiere som leier eller låner ut grunn det det kan drives feltverving

Praksis vi ønsker å fremme

 • Samarbeid mellom organisasjonene for å spre aktiviteten geografisk
 • Bruk av rotasjonslister

Praksis vi vil motvirke

 • Brudd på lokale retningslinjer og regelverk

3. Integritet 

Enhver organisasjon er moralsk ansvarlig for egen feltverving, uavhengig av om de utfører aktiviteten selv eller via en tjenesteleverandør.

Organisasjonen er selv ansvarlig for å besørge tilstrekkelig opplæring og oppfølging på en slik måte at uønsket adferd i minst mulig grad forekommer.

Organisasjonen plikter å besørge at deres feltververe har kontrakter ihht. norsk arbeidsmiljølov og en belønningsmodell som fremmer etisk feltverving.

Punktets hensikt

 • Å bevare og styrke organisasjonens og sektorens omdømme
 • Sikre at de som representerer sektoren har rette forutsetninger i form av kunnskap og insentiver.

Praksis vi ønsker å fremme

 • Gode rutiner for opplæring og oppfølging av etisk feltverving
 • Tett samarbeid mellom organisasjon og tjenesteleverandør for å oppnå best mulig etterlatt inntrykk hos publikum
 • Kontrakter og stillingsinstrukser som verner om de ansatte og fremmer vilje til å jobbe med feltverving også over tid

Praksis vi vil motvirke

 • Belønningsmodeller som krever et unaturlig høyt antall vervede givere
 • At organisasjonen fraskriver seg sitt moralske ansvar ved å gjemme seg bak tjenesteleverandøren

4. Forståelse for giverens situasjon

Feltververe skal opptre i samsvar med god innsamlingsskikk der det er lagt stor vekt på givers personvern og frihet til å velge.

Det skal være tydelig hvilken organisasjon feltververen representerer og ververen skal uoppfordret legitimere seg med et gyldig ID-kort fra organisasjonen eller tjenesteleverandøren.

Organisasjonen må tilrettelegge for at publikum enkelt kan ta kontakt ved behov.

Organisasjonen og feltververen skal etterlate seg en følelse av trygghet og må utvise skjønn og fleksibilitet for å redusere slitasje på publikum.

Punktets hensikt

 • Å sørge for at publikum opplever å bli respektert dersom de ikke ønsker å gi, selv om de kan ha vansker med å uttrykke dette i møte med en feltverver.
 • Å sørge for at publikum opplever at de er trygge på hvem som henvender seg til dem
 • Å sørge for at hensynet til organisasjonens, sektorens, og aktivitetens omdømme normalt går foran hensynet til å verve givere som utviser usikkerhet til å gi.

Praksis vi ønsker å fremme

 • Godt etablerte rutiner for feltververe med å identifisere seg uoppfordret til den de henvender seg til
 • Å gi publikum kortest mulig vei mellom feltverver og kontakt med organisasjonen

Praksis vi vil motvirke

 • Henvendelser til publikum der det ikke kommer godt fram hvilken organisasjon en feltverver representerer
 • En tilnærming til publikum som er så regulert at det ikke lenger er mulig å drive feltverving
 • Utlevering av informasjon om navngitte eller lett identifiserbare personer uten samtykke.

5. Åpenhet 

Åpenhet er en forutsetning for å skape trygghet og tillit hos giverne.

Enhver feltverver må være åpen om alle relevante forhold om økonomi og det organisatoriske / styringsmessige som giverne med rimelig grunn kan kreve innsyn i og opplysninger om.

Hvis feltververen ikke kan svare på et spørsmål fra giver, skal giveren henvises videre til riktig kontaktpunkt.

Det er ingen formelle krav til å opplyse om lønnsordninger, men om så gjøres, skal det fremstilles sannferdig.

Feltververen skal alltid muntlig oppsummere avtalens innhold på slutten av inngåelse. For å minimere andel misforståelser skal organisasjonen sørge for at tydelig informasjon om avtalens innhold distribueres til nyvervede givere innen rimelig tid.

Punktets hensikt

Å skape trygghet for publikum og givere gjennom riktig og relevant informasjon distribuert og tilgjengeliggjort på en hensiktsmessig måte.

Praksis vi ønsker å fremme

 • Godt innarbeidet system for å lære opp feltververe i organisasjonens arbeid og relevant styresett
 • Godt innarbeidet system for å oppfordre til og håndtere henvendelser fra publikum om organisasjonens arbeid og relevant styresett
 • Gode rutiner for å informere giver om giveravtalens vilkår, samt givers rettigheter

Praksis vi vil motvirke

 • Bevisst eller ubevisst feilinformering av publikum
 • Utilstrekkelig distribuering eller tilgjengeliggjøring av riktig og relevant informasjon

I tillegg er det viktig å ta hensyn til Forbrukertilsynets retningslinjer for stands- og dørsalg.

Se også: