Fundraising Norges innspill til statsbudsjettet 2024

6. oktober legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Fundraising Norge mener en styrkning av skattefradragsordningen for gaver til ideelle og frivillige organisasjoner må prioriteres høyt i budsjettet.

– Vår fanesak er å øke skattefradagsgrensen fra 25.000kr. Dette er en insentivordning som har fungert siden innføringen, og har tilført norske organisasjoner betydelige midler til arbeidet i sivilsamfunnet, sier Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge.

Perspektivmeldingen fra 2021 peker på at frivillige og ideelle organisasjoner må sørge for en bærekraftig inntjeningsmodell der de står for mer av inntektene selv.

– Fundraising blir klart viktigere i fremtiden for å opprettholde aktiviteten. Vi mener derfor at regjeringen må øke beløpet det gis fradrag for, sier hun.

En gang, ett sted

Siri Nodland, generalsekretæren i Fundraising Norge, står utenfor Stortinget. Hun mener at styrkning av skattefradragsordningen for gaver til ideelle og frivillige organisasjoner må prioriteres i statsbudsjettet for 2024.
Foto: Ingvild Vaale Arnesen.

Fundraising Norge ønsker at rapporteringsarbeidet for organisasjonene skal forenkles betraktelig. I regi av Kultur- og likestillingsdepartementet bidrar vi inn i arbeidet med livshendelsen Starte og drive en frivillig organisasjon.

– Rapportering av tall er både tid- og ressurskrevende for medlemmene. Målet må være å kunne rapportere relevant data én gang som kan gjenbrukes i andre sammenhenger. Vi ønsker at Frivillighetsregisteret blir videreutviklet og på den måten letter arbeidet til organisasjonene. Dette forventer vi at regjeringen prioriterer å finansiere i årets budsjett, krever hun.

Midler til digitalisering og innovasjon

Fundraising Norge mener at det må opprettes ordninger for organisasjonene hvor de kan søke om midler til digitalisering på lik linje med andre sektorer.

– Giverne forventer at organisasjonene leverer like gode tjenester som privat næringsliv knyttet til digitale plattformer, kommunikasjon, oppfølging og transparens. Manglende digitalisering hindrer effektiv organisasjonsstyring og skader tilliten. Vi mener derfor at regjeringen må opprette et bransjeprogram for digitalisering av ideell sektor, sier Nodland.

I tillegg mener Fundraising Norge at det må opprettes et innovasjonsfond for sektoren.

– Midlene til organisasjonene er knyttet til formålsarbeidet. Hvis organisasjonene skal henge med i utviklingen og komme med nye løsninger, må de ha frie midler som kan brukes til innovasjon. Dette er viktig at regjeringen prioriterer slik at organisasjonene ikke skal få et stort etterslep, avslutter generalsekretæren.

Se hele den politiske plattformen til Fundraising Norge.

Har du innspill?

Fundraising Norge vil etter fremleggelsen av statsbudsjettet sende inn høringssvar på vegne av medlemmene. Har du innspill vi burde ta med?

Kontakt vår politiske rådgiver Lars Dahlgren på:
Epost: lars@fundraisingnorge.no
Mobil: 478 52 930

Les også: