Fundraising Norges innspill til statsbudsjettet for 2023

2020 og 2021 har vært unntaksår for hele samfunnet – inkludert ideelle organisasjoner. Innspillet til statsbudsjettet for 2023 handler derfor om å gi gode og forutsigbare rammevilkår for driften fremover, samt å legge til rette for økt digitalisering og fornyelse.

Bilde av det norske Storting.

Fundraising Norge har fremmet følgende innspill til regjeringens statsbudsjett for 2023:  

1 Skattefradraget for gaver til ideelle må økes 

Etter to år med pandemi trenger vi mer enn noen gang å stimulere til giverglede for å utløse private midler til de store samfunnsoppdragene vi står overfor. Skattefradraget er ikke en ren skattepolitisk ordning. Det er en ordning der staten oppfordrer personer og næringsliv til å støtte ideell og frivillig sektor, og dermed et viktig demokratiserende virkemiddel. 

  • Fundraising Norge vil reversere skattefradraget for gaver tilbake til 2021 nivå; altså en fordobling fra dagens 25.000 til 50.000 kr for privatpersoner. 
  • Vi ber også om at det innføres en egen beløpsgrense i skattefradragsordningen for næringsdrivende på 100 000 kr. 

2 Iverksett regelstyring av momskompensasjonsordningen

Regelstyringen skal sikre midler slik at organisasjonene får tilbake alle de momsutgiftene de har krav på i gjeldende ordning, slik regjeringspartiene har gitt løfter om.

  • Fundraising Norge ber om at Kapittel 315, post 70 tilføres teksten «overslagsbevilgning». Bevilgningen skal dekke kompensasjon på 100% av frivillige organisasjoners momsutgifter i 2022, for organisasjoner med rett på mva-kompensasjon, basert på gjeldende beregningsordning. 

I tillegg mener vi det er viktig at ordningen kommer på plass så raskt som mulig. 

  • Vi ber om at det fra og med 2023 legges opp til fortløpende behandling av søknader gjennom ordningen. Vi forutsetter at denne satsningen også medfører at momskompensasjonen blir utbetalt tidlig på året så det skaper mer forutsigbarhet for drift.  

3 Opprett et bransjeprogram for digitalisering 

Erfaringene fra korona-pandemien viser at frivillige og ideelle organisasjoner har stor evne til å snu driften og tilbudene sine rundt i en krise. I likhet med resten av samfunnet ble digitale løsninger raskt tatt i bruk på nye områder, fra medlemsmøter via sosiale tjenester til innsamlingsaksjoner. Likevel har frivillige og ideelle organisasjoner relativt liten investeringsevne i digitale løsninger. 

  • Fundraising Norge ber om at det opprettes et permanent bransjeprogram for digitalisering for frivillige og ideelle virksomheter, som omfatter midler til investering i IKT-systemer, til innovasjon i nye digitale løsninger og tjenester, og til tiltak for kompetanseheving blant brukerne av tjenestene. 

Programmet bør i første omgang ha et omfang på ca. 10 millioner kroner. Behovet er vesentlig større, men med en ordning på plass kan rammen justeres i eventuelle framtidige satsinger ut fra erfaringer med søknadsmengden. 

4 Opprett et innovasjonsfond for ideell sektor

Mens kompensasjonsordningene for næringslivet har vært generelle og relativt forutsigbare, har det vært store hull i ordningene for ikke-skattepliktige aktører, til det som nå er et mangfold av ordninger og prosjektmidler.  

Organisasjonene har stor innovasjonsevne, men i mange tilfeller liten grad av kapitalreserver eller overskudd som gjør det mulig å investere i nye løsninger. På bakgrunn av dette risikerer sektoren å sakke akterut, og fungere mindre effektivt. Vi ber om: 

  • At det utredes et innovasjonsfond for ideell sektor, med sikte på etablering i løpet av stortingsperioden. 

5 Legg til rette for forenkling av søknader og rapportering  

Stortingsmelding 10 (2018-2019) skisserte et arbeid med forenklingsreform for ideell og frivillig sektor.  

  • Fundraising Norge mener at en ny portal for statlige tilskuddsordninger må utvikles til å fungere som en felles tilskudds- og rapporteringsportal, i tråd med prinsippet om «kun én gang». 

Portalen bør realiseres i samarbeid med markedet der det allerede finnes mange gode løsninger som kan benyttes og bygges på.  

Se innspillet i sin helhet (PDF).

Se også: