Fundraising Norge på høring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget

Fundraising Norge har deltatt i høring om statsbudsjettet for 2022 hos Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. 

Fra venstre: Siri Nodland fra Fundraising Norge, Berit Kjøll, Frida Blomgren og Nils Einar Aas fra Norges Idrettsforbund.
Fra venstre: Siri Nodland fra Fundraising Norge, Berit Kjøll, Frida Blomgren og Nils Einar Aas fra Norges Idrettsforbund.

Generalsekretær Siri Nodland tok opp behovet for kompetanseutvikling og digitalisering i ideell sektor, samt viktigheten av regelstyring av full momskompensasjon.

– Det er svært positivt at regjeringen foreslår å full momskompensasjon for frivillige og ideelle organisasjoner. Vi må sikre at ordningen blir regelstyrt slik at kompensasjonen kan skje løpende og uten forsinkelser når organisasjonene har behov for det, sa Siri Nodland. 

Fundraising Norge foreslår følgende: 

  • Stortinget sørger for at ordningen blir regelstyrt 
  • Stortinget ber regjeringen sikre at organisasjoner kan benytte 2019 som grunnlagsår i merverdiavgiftsordningen for 2022 

Ønsker midler til opplæring i selvfinansiering 

Regjeringen vil støtte opp om et levende og mangfoldig sivilsamfunn der alle får muligheten til å delta. Fundraising Norge mener det derfor er viktig å gi opplæring i hvordan man kan opprette og drifte organisasjoner uten å være fullfinansiert av offentlige midler. 

– Vi ønsker at det skal settes av midler til et digitalt opplæringsprogram som videreføring av Livshendelsen «Starte å drive en frivillig organisasjon», sa Nodland.

Fundraising Norge foreslår følgende: 

  • Åtte millioner settes av til videreføring av livshendelsen «Starte og drive en frivillig organisasjon» Dette mener Fundraising Norge er en varig gave som vil ha langsiktig effekt for hele frivillig sektor.  

Ønsker midler til digitalisering av sektoren 

Fundraising Norge mener det er helt nødvendig å investere i sektorens framtidige digitale infrastruktur. I likhet med offentlig og privat sektor må også ideell sektor henge med i den digitale samfunnsutviklingen. 

– Vi etterlyser et bransjeprogram for digitalisering og forenkling i vår sektor; investering i IKT-systemer, innovasjon i nye digitale løsninger og tjenester, og til tiltak for kompetanseheving blant brukerne av tjenestene, sa generalsekretær Siri Nodland.

Fundraising Norge foreslår følgende: 

  • Det opprettes en permanent, søknadsbasert bransjeordning som i første omgang kan ha en ramme på ti millioner kroner. Behovet er vesentlig større, men med en ordning på plass kan rammen justeres i evt. framtidige satsinger ut fra erfaringer med søknadsmengden. 

Se Fundraising Norges innspill til statsbudsjettet i Familie- og kulturkomiteen.

Mer om Fundraising Norges tanker om fremtidens fiansiering av sektoren: