Fundraising Norge krever styrkede rammevilkår for frivillig sektor

Fundraising Norge har deltatt på fire budsjetthøringer høsten 2023.

Politisk rådgiver i Fundraising Norge, Lars Dahlgren. Han har på seg hvit skjorte og grå jakke. Her inne på Storinget.
Fundraising Norge har gjennom høsten jobbet for å gi innspill til ulike komiteer om statsbudsjettet for 2024.

Tekst: Lars Dahlgren, politisk rådgiver i Fundraising Norge.

Vi snakket med finanskomiteen om skattefradragssaken, familie- og kulturkomiteen om forutsigbarhet og rammevilkår, næringskomiteen om samarbeid mellom frivillig sektor og næringslivet, og kommunal og forvaltningskomiteen om økt digitalisering.

Budsjetthøsten 2023 har vært preget av spenning og forventninger. Gjennom året har Fundraising Norge kommunisert at frivillig og ideell sektor er en viktig aktør i norsk økonomi som står bak 4,6 prosent av norsk verdiskapning (SSB, 2018). Selv om budskapet gjentas, er vi ikke overrasket over at regjeringen ikke styrker gaveinsentivene til å gi. Dette skuffer.

Sektoren spiller en avgjørende rolle i samfunnet. Fundraising Norge vil fortsette å snakke høyt om organisasjoners betydning til alle. De kritiske tjenestene som leveres innen innovasjon, sosiale formål, folkehelse, inkludering, forskning, beredskap og bærekraft har vært i fokus under høstens budsjetthøringer.

Fundraising Norge har kommet med innspill til familie- og kulturkomiteen, finanskomiteen, næringskomiteen og kommunal og forvaltningskomiteen. I våre høringssvar til statsbudsjettet 2024, er det tydelig at vi er utålmodige og skuffet. Skattefradraget for gaver til frivillige og ideelle organisasjoner er nominelt videreført, noe som i praksis betyr en realnedgang. Bare en inflasjonsjustering fra 2022 til 2024 ville innebåret en økning fra 25.000kr til 27.500kr.

Mål om å øke skattefradragsordningen

Fundraising Norge står hardt på for å øke skattefradraget for gaver til frivillige og ideelle organisasjoner. Her oppfordrer vi våre medlemsorganisasjoner på det sterkeste til å stå frem med konkrete eksempler. De overordnende dataene for sektoren viser den svært gledelige nyheten at sektoren styrker seg økonomisk. Dette er ikke overraskende for oss som vet at sektoren er best når det gjelder.  

Skattefradrag for gaver til frivillige og ideelle organisasjoner er god finanspolitikk, omfordelingspolitikk og frivillighetspolitikk.

Fundraising Norge foreslår å øke skattefradraget fra dagens 25 000 kroner til 50 000 kroner for privatpersoner, og gradvis øke det til 500 000 kroner per år. For næringslivet foreslår vi å øke fradraget til 100 000 kroner per år, med en gradvis økning til 5 000 000 kroner i året. Dette er viktig for å opprettholde inntektene til frivillige og ideelle organisasjoner som utfører samfunnskritiske tjenester og gir støtte til de mest sårbare i samfunnet.

Regelstyring av momskompensasjon

Rammen for momskompensasjonsordningen øker til 2,4 milliarder kroner. Likevel er vi bekymret for at den økende aktiviteten innen frivilligheten kan føre til at rammen blir for knapp og at organisasjonene blir prosentvis avkortet. Fundraising Norge venter utålmodig på en regelstyring av ordningen, og forvaltningsmyndighetene har lovet oss at dette bør være uproblematisk å administrere. I denne saken står vi samlet med Frivillighet Norge og vi samarbeider for å påvirke budsjettet.

Digitalisering og penger til drift

Fundraising Norge understreker behovet for mer langsiktige og driftsrettede tilskuddsordninger. I dag stimulerer prosjektmidler til kreativ søknadsskriving for å passe inn under prosjektrammer, mens driftsmidler sikrer at organisasjonene kan oppfylle sine formål. For å oppnå dette, må det arbeides med å forbedre og videreføre «livshendelsen starte og drive en frivillig organisasjon» og frivillighetsregisteret. Vi ønsker å bruke frivillighetsregisteret som utgangspunkt for flerårige tilskudd og driftsmidler.

Høstens budsjettkamp har også brakt opp spørsmålet om digitalisering i frivillig sektor. Det er et økende krav om at sektoren skal operere på samme digitale nivå som det offentlige og næringslivet.

Digitalisering krever investeringer, men slike investeringer finnes det få eller ingen midler til i norske organisasjoner. De midlene som finnes, er bundet opp til drift eller formål. Dette gjør det vanskelig å prioritere midler til digitalisering. For å løse dette, foreslår Fundraising Norge et bransjeprogram for digitalisering av frivillig og ideell sektor, administrert under Digitaliseringsdirektoratet. Programmet vil være en naturlig forlengelse av statens digitaliseringsstrategi og vil bidra til å oppdatere frivillig sektor for å møte de digitale kravene i dagens samfunn.

Innovasjonsfond for sektoren

I tillegg foreslår vi å komme i gang med et innovasjonsfond for frivillig og ideell sektor. Innovasjon og nyskaping innebærer stor risiko, spesielt økonomisk. For organisasjonene er dette en pris som er for høy når kostnaden kan bli mindre penger til formålet. Det er viktig å sikre frie midler til å skape nye og bedre løsninger i organisasjonene. Innovasjon er ikke kun teknologisk utvikling, det kan også skje innen sosiale tjenester, noe frivillige og ideelle organisasjoner er eksperter på.

Budsjetthøsten 2023 har vist at frivillig og ideell sektor fremdeles har store utfordringer i møte med fremtiden. Det er fremdeles store behov for å styrke rammevilkårene til sektoren og øke organisasjonenes evne til å stå på egne ben. Fundraising Norge fortsetter å jobbe for at medlemmene skal ha de beste rammevilkårene.

Se Fundraising Norge sin politiske plattform.

Relaterte artikler: